פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יונת אלם רחוקים" - על עצמו אמר שהיה רחוק מארץ ישראל אצל אכיש והיו אחיו של גלית מבקשים רשות מאכיש להרגו שנאמר הלא זה דוד מלך הארץ (שמואל א כ"ח) והוא היה ביניהם כיונה אלמת

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאפני" - מצפים לבלעני גולושי"ר בלע"ז כמו שאפה רוח (ירמיהו ב') "לחם" - לשון מלחמה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרום" - הקב"ה שהוא יושב מרום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באלהים אהלל דברו" - אף בשעה שהוא בא עמי במדת הדין אהלל דברו ואבטח בו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל היום דברי יעצבו" - מעציבים אותי רודפי עד שכל דברי פי עצב וצעקה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגורו יצפונו" - המה אורבים ולנים במקום שהם מקוים שאני אלך שם ושומרים את עקבי טרצ"ש בלע"ז לרגלני ולהוליך רודפי שם כל זה היה מקובל על רשעי ישראל האורבי' לו ומאימתם ברח אצל אכיש

"יגורו" - ילינו

"יצפונו" - יארובו

"כאשר קוו נפשי" - כשהם יודעים ומקווים לי דרך זו ילך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על און פלט למו" - למצוא הצלה ועושר על דבר עון ורשע פלט כמו לפלט מצפים שכר מאת שאול על כך "באף עמים הורד" - באפך הורד אומה זו שאני בתוכם מחכמתם וממחשבותם שאומרים להרגני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נודי ספרתה" - אתה ידעת מנין המקומות שנדדתי לברוח

"שימה דמעתי בנאדך" - שים דמעתי בנאד שלך ותהא שמורה לפניך

"הלא בספרתך" - במנינך תתננה למנותה עם שאר צרותי (ומנחם חברו לשון ספר ממש)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באלהים אהלל בה' אהלל" - על מדת הדין ועל מדת הרחמים אהלל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באור החיים" - לשוב לארץ ישראל