רש"י על תהלים מו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על עלמות" - שם של כלי שיר בדברי הימים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהמיר ארץ" - לעתיד לבא ביום שנאמר והארץ כבגד תבלה (ישעיהו נא) ראו בני קרח נס שנעשה להם שנבלעו כל סביבותיהם והם עמדו באויר ואמרו לישראל ברוח הקדש שדוגמת הנס הזה יהיה עשוי להם לעתיד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהמו יחמרו מימיו" - יגרשו רפש וחומר וטיט (שם נז) כמשפטם ומנחם חברו כמו מעי חמרמרו (איכה ב') רגורזרונ"ט בלע"ז "ירעשו הרים בגאותו" - של הקב"ה שנזכ' בראש המזמור

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נהר פלגיו" - שושרויישיל"ש בלע"ז נהר גן עדן

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המו גוים" - לשון הומה "תמוג" - תמס כן פתר מנחם (שמות טו) נמוגו כל יושבי כנען וכן למוג לב (יחזקאל כא) אבל דונש פתר אותם לשון הנעה וכן (שמואל א י"ד) ההמון נמוג וילך והלום וכן כלם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר שם שמות" - אשר שם ארצות הגוים שממה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משבית מלחמות" - מעלינו עד קצה הארץ שכל ארצות הגוים יהיו עמנו בשלום "עגלות ישרף באש" - רכבי מלחמות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרפו" - עצמכם מלבא עוד על ירושלים

"ודעו כי אנכי אלהים וגו' ארום בארץ" - אתרומם בנקמתי אשר אעשה