רש"י על תהלים יז


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלפניך משפטי יצא" - עבירות שבידי שאני ראוי להשפט עליהם ביסורין יצאו מלפניך ולא יבואו לפניך בדין

"עיניך תחזינה מישרים" - אם יש בידי זכיות בהן תחזינה במישרים עיניך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחנת לבי וגו'" - ידעתי כי יש עבירה בידי ואם משפט עונשי יבא לפניך לא אצדק בדין אשר כבר בחנת לבי

"פקדת לילה" - לעת הערב בעון בת שבע שנאמר ויהי לעת ערב ויקם דוד וגו' (שמואל ב יא)

"צרפתני" - נסיתני

"בל תמצא" - לא מצאת בי חפצך

"זמותי בל יעבר פי" - אם תעלה עוד במחשבתי ליבחן לפניך בל יעבר פי לומר עוד בחנני ונסני כמו שאמרתי כבר כמו שנאמר (לקמן כו) בחנני ה' ונסני שאמר דוד לפני הקב"ה מפני מה אומרים אלהי אברהם ואין אומרים אלהי דוד אמר לו אני בחנתיו בי' נסיונות ונמצא שלם אמר בחנני ונסני כדאיתא במסכת שבת

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפעלות אדם בדבר שפתיך וגו' תמוך אשורי וגו'" - מאז והלאה לכל פעולת אדם שבאתי לפעול אני שמרתי בשביל דבר שפתיך ארחות פריץ לנטות מהם שלא אלך בהם אך לתמוך אשורי תמיד במעגלותיך לא נמוטו מהם פעמי פירוש אחר לפעולת אדם בדבר שפתיך וגו' לפי שצריך אדם להשתמש בפעולותיו לפי ישרת דבר שפתיך אשר אמרת לא תנאף אני שמרתי ארחות פריץ אע"פ שעשיתי שלא כראוי בטובתך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תמוך אשורי וגו'" - מאז והלאה לכל פעולת אדם שבאתי לפעול את המישרים תחזינה עיניך והמשפט מלפניך יצא

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תענני אל" - כי בטוח אני שתענני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפלה חסדיך" - דשיבר"א בלע"ז כמו ונפלינו אני ועמך (שמות לג) מושיע בימינך את החוסים בך ממתקוממים עליהם הפלה חסדיך מושיע חוסים הרי זה מקרא מסורס הפלה חסדיך להושיע בימינך את החוסים וגו'

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאישון" - הוא השחור שבעין שהאור תלוי בו ועל שם שחרוריתו הוא קרוי אישון לשון חשך והקב"ה הכין לו שומר את ריסי העין המכסין אותו תמיד

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זו שדוני" - בשביל זאת ששודדים אותי אויבי

"אשר בנפש יקיפו עלי" - ליטול נפשי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חלבמו סגרו" - בחלבם ובשמנם סגרו לבם ועיניהם מהביט אל פעלך ליראה מפניך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשורנו עתה סבבונו" - את עקבנו עתה סבבונו האויבים ועיניהם ישיתו לנטות בארץ לפשוט בארץ ונראה לי שנתפלל דוד תפילה זו לאחר שבא לידו מעשה של אוריה ויואב וישראל היו בארץ בני עמון צריך על רבה (שמואל ב יא) ויירא דוד שלא יכשלו שם בשביל עבירה שבידו וישמעו פלשתים ומואב ואדום וכל שכני א"י הרעים המצפים ליום אידם ויבאו עליהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יכסוף" - יחמוד כמו כי נכסוף נכספת (בראשית לא)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדמה פניו" - של אויב

"הכריעהו" - קפח את רגליו ויכרע ויפול

"פלטה נפשי" - מכל רשע שהוא חרבך שאתה משליטו ליפרע מן המחוייבים לך

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ממתים ידך" - מן המתים בידך על מטתם אני בוחר להיות

"ממתים מחלד" - מאותם שמתים בזקנה משהעלו חלודה רדוייל"א בלע"ז ומן הצדיקים אשר חלקם בחיים

"וצפונך תמלא בטנם" - ומאותם אשר תמלא מעיהם מטובך אשר צפנת ליריאך

"יתרם" - נכסיהם אשר ישאירו במותם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אני בצדק אחזה פניך" - לעתיד או בצדק אחזה פניך משפטי הוצא מלפניך והצדקות שבידי אחוז ובהם אחזה פניך

"אשבעה בהקיץ תמונתך" - אשבעה מראיית תמונתך בהקיץ המתים משנתם ל"א אשבעה מראות פניך בהקיץ המתים משנתם שהוא בדמות תמונתך שכן נאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם (שם ט)