רש"י על שמות לד יא

"את האמרי וגו'" - ו' אומות יש כאן כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם