רש"י על שמות כ ד

<< רש"י על שמות • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"אל קנא" - (מכילתא) מקנא להפרע ואינו עובר על מדתו למחול על עון ע"א כל לשון קנא אנפרימנ"ט (בלע"ז אייפערנד) נותן לב להפרע

"לשנאי" - כתרגומו כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם (סנהדרין כז)