רש"י על שמות י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" - והתרה בו

"שתי" - שימי שאשית אני

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התעללתי" - שחקתי כמו (במדבר כב) כי התעללת בי (שמואל א ו) הלא כאשר התעולל בהם האמור במצרים ואינו לשון פועל ומעללים שאם כן היה לו לכתוב עוללתי כמו (איכה א) ועולל למו כאשר עוללת לי אשר עולל לי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לענות" - כתרגומו לאתכנעא והוא מגזרת עני מאנת להיות עני ושפל מפני

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את עין הארץ" - את מראה הארץ

"ולא יוכל וגו'" - הרואה לראות את הארץ ול' קצרה דבר

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הטרם תדע" - העוד לא ידעת כי אבדה מצרים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויושב" - הושבו על ידי שליח ששלחו אחריהם והשיבום אל פרעה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר אשלח אתכם וגו'" - אף כי אשלח גם את הצאן ואת הבקר כאשר אמרתם

"ראו כי רעה נגד פניכם" - כתרגומו ומדרש אגדה שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה אמר להם פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר והוא סימן דם והריגה וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקב"ה להרגם אמר משה בתפלתו (שמות לב) למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם זו היא שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם מיד וינחם ה' על הרעה והפך את הדם לדם מילה שמל יהושוע אותם וזהו שנאמר (יהושע ה) היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם שהיו אומרים לכם דם אנו רואין עליכם במדבר

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא כן" - כאשר אמרתם להוליך הטף עמכם אלא לכו הגברים ועבדו את ה'

"כי אותה אתם מבקשים" - (אותה עבודה) בקשתם עד הנה נזבחה לאלהינו ואין דרך הטף לזבוח

"ויגרש אותם" - הרי זה לשון קצר ולא פי' מי המגרש

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בארבה" - בשביל מכת הארבה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורוח הקדים" - רוח מזרחית נשא את הארבה לפי שבא כנגדו שמצרים בדרומית מערבית היתה כמו שמפורש במקום אחר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחריו לא יהיה כן" - ואותו שהי' בימי יואל שנא' (יואל ב) כמוהו לא נהי' מן העולם למדנו שהי' כבד משל משה (כי של יואל הי') ע"י מינין הרבה שהיו יחד ארבה ילק חסיל גזם אבל של משה לא הי' אלא של מין א' (כ"ג רא"ם יע"ש) וכמוהו לא היה ולא יהיה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל ירק" - עלה ירוק וירדור"א (בלע"ז גרינעס)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוח ים" - רוח מערבי

"ימה סוף" - אומר אני שים סוף הי' מקצתו במערב כנגד כל רוח דרומית וגם במזרחה של א"י לפיכך רוח ים תקעו לארבה בימה סוף כנגדו וכן מצינו לענין תחומין שהוא פונה לצד מזרח שנא' (שמות כג) מים סוף ועד ים פלשתים ממזרח למערב שים פלשתים במערב הי' שנאמר בפלשתים (צפניה ב) יושבי חבל הים גוי כרתים

"לא נשאר ארבה אחד" - אף המלוחים שמלחו מהם (ש"ר)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימש חשך" - ויחשיך עליהם חשך יותר מחשכו של לילה וחשך של לילה יאמיש ויחשיך עוד

"וימש" - כמו ויאמש יש לנו תיבות הרבה חסרות אל"ף לפי שאין הברת האל"ף נכרת כ"כ אין הכתוב מקפיד על חסרונה כגון (ישעיהו יג) לא יהל שם ערבי כמו לא יאהל לא יטה אהלו וכן (ש"ב כב) ותזרני חיל כמו ותאזרני ואונקלוס תרגם לשון הסרה כמו לא ימיש בתר דיעדי קבל ליליא כשיגיע סמוך לאור היום אבל אין הדבור מיושב על הוי"ו של וימש לפי שהוא כתוב אחר ויהי חשך ומ"א פותרו לשון (דברים כח) ממשש בצהרים שהי' כפול ומכופל ועב עד שהי' בו ממש

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי חשך אפלה וגו' שלשת ימים" - חשך של אופל שלא ראו איש את אחיו אותן ג' ימים (בש"ר) ועוד שלשת ימים אחרים חשך מוכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו יושב אין יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב (ש"ר ע"ש) ולמה הביא עליהם חשך שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת ומתו בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקין כמונו ועוד שחפשו ישראל וראו את כליהם וכשיצאו והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום אומר לו אני ראיתיו בביתך ובמקום פלוני הוא

"שלשת ימים" - שלוש של ימים טרציינ"א בלע"ז (דרייאהייט) וכן שבעת ימים בכל מקום שטיינ"א של ימים

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יצג" - יהא מוצג במקומו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם אתה תתן" - לא דייך שמקננו ילך עמנו אלא גם אתה תתן

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרסה" - פרסת רגל פלנט"א בלע"ז (פוסזאהלע)

"לא נדע מה נעבוד" - כמה תכבד העבודה שמא ישאל יותר ממה שיש בידינו

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן דברת" - יפה דברת ובזמנו דברת אמת שלא אוסיף עוד ראות פניך (ש"ר)