רש"י על שמואל א כו


פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעוכה" - נעוצה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חי ה'" - יש אומרים ליצרו נשבע ויש אומרים לאבישי נשבע אם תהרוג את הצדיק אני אערב דמך בדמו

"כי אם ה' יגפנו" - יקרב מיתתו

"או יומו יבא" - יום שזמן מיתתו בו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צפחת" - צלוחית

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסיתך בי" - לשנאתי כל הסתה לשון שומה אמיטמינ"ש בלע"ז

"ירח מנחה" - יקבל ברחמים תפלתי להשיב חמתך ממני

"כי גרשוני" - מארץ ישראל

"לך עבוד אלוהים אחרים" - היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ בזמן הבית כאלו עובד עבודה זרה ויונתן תרגם איזיל דוד ביני עממיא פלחי טעותא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הקורא" - עוף ששמו קורא ובלע"ז פרדי"ץ וכן (ירמיהוו יז יא) קורא דגר ולא ילד ומרדף אחר קני שאר עופות ויושב על בציהם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישיב לאיש" - לכל צדיק וצדיק