רש"י על שמואל א י ב

"עם קבורת רחל בגבול בנימן" - והלא קבורת רחל בגבול יהודה בבית לחם אלא עכשיו הם בקבורת רחל וכשתפגע בהם תמצאם בגבול בנימן בצלצח כך שנויה בתוספתא דסוטה (פרק יא)

"צלצח" - צל לצח של הקב"ה שהוא צח ואדום והיא ירושלים

"ודאג לכם" - יירא עליכם כל לשון דאגה לשון יראה דושטו"ר בלע"ז