רש"י על שמואל א יא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל עין ימין" - כמשמעו ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני רמז קיא) הביאו לי ספר תורתכם שנתנה מימין ואשרפה על שכתוב בו (דברים כג ד) לא יבא עמוני ומואבי וגו' "חרפה" - גדוף

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחרי הבקר" - אחר זמן מועד ביאת הבקר מן השדה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבקרו" - לבהמותיו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפקדם בבזק" - רבותינו אמרו (יומא כב ב) בשברי חרסים (ספרים אחרים אינו) לשון אחר בבזק באבנים שנטל מכל אחד אבן ומנאם כמו (לקמן טו ד) ויפקדם בטלאים שנטל מכל אחד טלה ומנאם בהם כמו שהיו מונים אותם בחצאי שקלים ותרגום (משלי כו ח) כצרור אבן במרגמה היך בזקא דכיפא בקלעא ובילמדנו ויפקדם בטלאים כד אינון מסכנין באלין בזקייא כד אינון עתירים באלין אימריא לשון אחר בבזק שם מקום הנזכר בספר (שופטים א ה) וימצאו את אדוני בזק בבזק

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי האומר" - בלשון בזיון שאול ימלוך עלינו תנו אותם ונמיתם "ימלוך עלינו" - בתמיה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר שמואל וגו' ונחדש שם המלוכה" - לפי שבראשונה היו עוררים על הדבר ועתה נתרצו כולם