רש"י על צפניה ג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוי מוראה ונגאלה" - עד עכשיו דבר בנינוה ועכשיו חוזר על ירושלים הוי שתהא לבז ולסחי כרואי ותהא מגואלת בצחן עוונה מוראה כמו מוראתו (ויקרא א) ושמתיך כרואי (נחום ג)

"העיר היונה" - כיונה פותה אין לב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זאבי ערב" - הממהרים לאכול טרפם בלילה

"לא גרמו לבוקר" - לא השאירו אף העצמות לגרם לבוקר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמסו תורה" - לא הורו אותה לשואליהם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' צדיק" - השרה שכינתו בקרבם ולפיכך אינו יכול לראות במעשיהם הרעים כי צדיק הוא ואין עולה לפניו

"משפטו יתן לאור" - נותן לאור דן דין אמת לאמתו

"ולא יודע עול בשת" - וכל זה לא נתנו שופטי עול שבתוכה אל לבם להתבייש מן הצדיק השוכן ביניהם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכרתי גוים" - הבאתי פורענות על האומות כדי שתראו ותיראו כמו שהוא מסיים והולך אמרתי אך תראי אותי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יכרת מעונה" - ולא יחרבון מדוריה

"כל אשר פקדתי עליה" - ולא יכרת ממנו כל הטוב אשר צויתי להביא עליה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קומי לעד" - שאקום להתוועד עליכם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעבר לנהרי כוש" - יובילון לי מנחה

"עתרי" - את המתפללין אלי

"בת פוצי" - כנסיות נפוצותי אשר הפיצותי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תבושי מכל עלילותיך" - כי כבר לקית ונרצה עוונך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם עני ודל" - עם ענוותן ומקבל עולבן

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפטיך" - יסוריך יושטיצ"א בלע"ז

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבור יושיע" - גבור הוא אשר יושיע מן האויב

"יחריש באהבתו" - יכסה על פשעיך באהבתו וכן ת"י יכבוש על חובך ברחמתיה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נוגי ממועד" - אספתי את המוצאים ממועדי שלא היו משמרים שבתות וימים טובים

"נוגי" - לשון הוצאה כמו הגו סיגים (משלי כה) כאשר הוגה מן המסילה (שמואל ב כ) ואין שורש בתיבה אלא הגימ"ל לבדה

"אספתי" - כליתי

"ממך היו" - מעמך היו

"משאת עליה חרפה" - על אותה אשמה היה לך משאת חרפה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנני עושה" - ת"י הא אנא עביד גמירא ויש לפותרו ל' עישוי כמו ועסותם רשעים (מלאכי ג)

"בכל הארץ בשתם" - בכל מקום אשר היו שם לבשתם שם אתנם לשם ולתהלה