רש"י על עזרא א ז

"ויתנם בבית אלהיו" - אשר נתנם נבוכדנצר בבית עבודת כוכבים שלו

"על יד מתרדת הגזבר" - כך שמו של גזבר אשר לכורש וצוהו כורש להוציאם