רש"י על נחמיה ג לה

"וטוביה העמוני אצלו" - טוביה היה אצלו של סנבלט

"ויאמר" - וכך היה אומר ומלעיג

"גם אשר הם בונים" - אף הבנין הזה אשר הם בונים

"אם יעלה שועל" - על הבנין לפרוץ חומת העיר מה יהא עליו לומר שאין לבנין תקנה וכל מי שירצה יבא ויפרוץ בו