רש"י על משלי א


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משלי" - כל דבריו דוגמות ומשלים: משל התורה באשה טובה, ומשל העובדי גלולים באשה זונה.

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לדעת חכמה ומוסר" - המשלים האלו אמר להודיע לבריות (חכמה ומוסר), שיהיו עמלים בתורה, שהיא חכמה ומוסר ובינה.

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צדק ומשפט ומשרים" - צדק - צדקה מממונו, ומשפט - לשפוט אמת. ומשרים - היא הפשרה, דרך חלק ומישור, שוה לזה ולזה.

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לתת לפתאים ערמה" - משלים אלו אמר קוהלת לקנות בהם הפתאים ערמה.

"לנער דעת" - וגם לנער המנוער מכל למוד, שלא למד עדיין כלום.

"מזימה" - מחשבת עצה.

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישמע חכם" - המשלים הללו.

"ויוסף" - על חכמתו.

"לקח" - למוד.

"חכם" - זה בעל השמועה.

"ונבון" - מוסיף על ידיעת חכם, שיודע להבין דבר מתוך דבר ומוסיף על שמועתו.

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להבין משל ומליצה" - שיתנו לב להבין במקראות שני הדרכים, המשל והמליצה, שיבינו את מה המשיל למליצה; ואף מן המליצה לא יסורו לבם, שגם היא צריכים להבין. כשאמר: "להצילך מאשה זרה ונכריה" – על הבלי מצרים נאמר, הרי המשל; ואף המליצה שהוציא משלו בלשון אשה, הבן בה והזהר מאשה זרה (ס"א זונה).

"דברי חכמים וחידותם" - דורשי רשימות, מקרא מלא וחסר, רמז דמיון וחידה.

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עד כאן פירש לצורך מה עשה שלמה הספר הזה, ועתה מתחיל הספר.

(משלי א ז): "יראת ה' ראשית דעת" - היא תרומת עיקר הדעת, והיא תהיה לך הראשונה לדעת; לפני חכמתך הקדם ליראה את יוצרך, והיא תתן בלבך לעשות בחכמה ובדעת; כי "האוילים", אשר אינם יראים את ה', הם "בוזים את החכמה ואת המוסר".

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמע בני מוסר אביך" - מה שנתן הקב"ה למשה בכתב ועל פה.

"אמך" - אומתך, כנסת ישראל, כמו: "מה אמך לְבִיָּא" (יחזקאל יט, ב). והם דברי סופרים, שחדשו והוסיפו ועשו סייגים לתורה.

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לוית חן" - חבור של חן הם לראשך, כלומר: התורה והמוסר יהיו לראשך לוית חן, וכענקים של עדי זהב יהיו

"לגרגרותיך" - לצוארך. ועל שם שהקנה עשויה טבעות טבעות, קורא הצואר בלשון רבים.

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חטאים" - חוטאים.

"אל תבא" - אל תאבה להם.

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נארבה לדם" - לשפוך דם.

"נצפנה" - לשון מארב.

"נצפנה לנקי חנם" - הכתוב אומר שצפינתם לנקי חנם הוא.

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבלעם" - לנקיים כשהם חיים

"כשאול" - הבולע כל גוף שלם

"ותמימים" - אינו לשון צדיקים אלא מלשון שלמים נבלעם כשהם שלמים כאדם היורד בתוך הבור כשהוא שלם כלומר בעודם בעשרם נהרגם ונירש נכסיהם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גורלך תפיל בתוכנו" - אם תרצה תחלוק או אם תרצה יהיה בשותפות

"כיס אחד יהיה לכולנו" - ביחד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרע ירוצו" - לרעת עצמם הם רצים ואינם יודעים לתת לב לדבר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי חנם מזורה הרשת" - כי העופות הרואות חטים וקטניות מזורים על הרשת חנם הוא בעיניהם שאינם מכירים על מה היא נזרת ויורדין בה ואוכלין

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והם לדמם יארובו" - והציידים יארובו לדמם של עופות

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן ארחות כל בוצע בצע" - גוזל גזילה נאה ונחמדת היא לו וחנם היא לו

"וסופו את נפש בעליו יקח" - נפש עצמו שנעשה עכשיו בעל הממון שגזל מחבירו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חכמות בחוץ תרונה" - הרי חכמותיה של תורה בחוצותיה תזעקנה להזהירכם לסור עליהם ומה הן חוצותיה בתי מדרשות

"ברחובות" - במקום שמרחיבין אותה כך דרש רבי תנחומא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בראש הומיות תקרא" - במקום שהיא נשמעת ונכרזת שם היא קוראת ואומרת ענין שלמטה עד מתי פתאים וגו'

"בפתחי שערים" - הם מקום ישיבת הזקנים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתים" - המתפתים ע"י מסיתים ומינים

"תאהבו פתי" - הסתה שם דבר לפתיות כמו כלי קרי שני (שפי)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נטיתי ידי" - לרמוז להם לסור אלי כאדם המרמז לחבירו בידו ונוטה ידו אליו לסור אליו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותפרעו" - ותבטלו

"כל עצתי" - שיעצתי לגדל אתכם בעולם

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כשואה" - כענן העולה פתאום

"כסופה" - טורביו"ן בלע"ז

"יאתה" - יבא

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישחרונני" - יבקשוני

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפרי דרכם" - הפירות שאוכלים בחייהם בצרות המוצאות אותם, והקרן שמורה להם בגיהנם.

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משובת פתים" - את אשר לבם שובב

"ושלות כסילים תאבדם" - לפי שרואים הרשעים שהם מצליחים נדבקים ברעתם ואינם חוזרין

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישכן בטח" - בעולם הזה

"ושאנן" - לעולם הבא

"מפחד רעה" - מדינה של גהינם

"ושאנן" - ויהי שליו ושקט ושאנן לשון עתיד לכן נקוד פתח