רש"י על מלכים ב כא


פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביד עבדיו הנביאים" - נחום וחבקוק ולפי שהיה מנשה רשע לא נקראו על שמו לפרש שבימיו היו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תצלנה" - לשון מצלתים (טינטני"ר בלע"ז)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משקולת" - הוא חוט שהבונים חומה קושרין בו עופרת לכוין בו את החומה

"ימחה את הצלחת" - יקנח את הקערה