רש"י על מלכים ב י לב

רש"י על מלכים ב • פרק י
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • יב • יג • טו • יט • כ • כב • כד • כה • כז • כט • ל • לב • 


"לקצות" - כמו (בראשית כז מו) קצתי בחיי