רש"י על מלכים ב יד כב

רש"י על מלכים ב • פרק יד
ז • ח • ט • יד • יז • יט • כב • כה • כו • 


"אחרי שכב המלך עם אבותיו" - אחרי מות אמציה אביו מכאן אתה למד שמלך עוזיה בימי אביו ומכל מקום לא נתנה אילת בידו עד לאחר מות אביו שאם לא מלך בחיי אביו למה לו לומר אחרי שכב המלך עם אבותיו וכשאתה מונה ימי הבית על פי שנות המלכים אם אינך מחסר ט"ו שנים הללו שנמנית לאמציה ולעוזיהו תמצא שעמד ארבע מאות ועשרים וחמש