רש"י על מלכים א י


פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועולתו אשר יעלה בית ה'" - דרך מבוא שהכין מביתו לבית המקדש שהיה עולה בו לבית ה'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצי אלמוגים" - קוריי"ל בלע"ז

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מסעד לבית ה'" - ובדברי הימים (ב ט יא) כתיב מסלות לבית ה' לכך אני אומר המסעד הזה לשון רצפה "לשרים" - לבני לוי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתן למלכת שבא" - נתינה זו אינה אלא לימוד חכמה "כל חפצה" - (בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר והחריב הבית שעמד ארבע מאות ועשר שנים בחלק כל שנים עשר שבטים מהאר"י ז"ל) מלבד אשר נתן לה מתנות ומגדנות המצויין כאן ואינם מצויין במקומה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שש מאות ששים ושש" - חירם נתן לו מאה ועשרים ומלכת שבא מאה ועשרים ואני תרשיש הביאה מאופיר ארבע מאות ועשרים הרי שש מאות ושישים והששה לא ידעתי מאין ובדברי הימים (ב ח יח) כתיב שהביאו מאופיר ארבע מאות וחמשים ואין מונה שם מאה ועשרים של חירם ויש לתקן המקרא שהשלשים היתירים היו מן הק"ך של חירם שהרי עבדי חירם היו שם עם עבדיו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבד מאנשי התרים" - שהיו מביאים לו הסוחרים התרים בארץ לסחורה

"הרוכלים" - מוכרי בשמים ומוליכין אותם מעיר לעיר

"וכל מלכי הערב" - תרגם יונתן וכל מלכי סומכותא לשון ערובה המלכים שהיו בערובתן וסומכין עליו גארמנטיא"ה בלע"ז

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צנה" - מקפת את האדם משלשה רוחותיו והוא שאמר בספר (תהלים ה יג) כצנה רצון תעטרנו "שש מאות זהב" - והוא שש מנים שהזהב הוא הדינר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זהב שחוט" - הוא רך ונוח להרקע

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זהב מופז" - מבהיק כמרגלית

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שש מעלות" - מדרגות לעלות בו וראש הכסא היה עגול מקום מושב המלך

"מאחריו" - תיקון הכסא היה רחב והמעלות היו לצד פניו ולצד רחבה לצד אחריו היה המושב גבוה מן הכסא מקום עגול

"וידות מזה ומזה" - לסמוך זרועותיו עליהם כמין מקלות זהב מפאה לפאה פשוטין לימין ולשמאל

"ושנים אריות" - של זהב וכל צורת הכסא מפורשת באגדת מגילת אסתר (אסתר רבה טו יב ילקוט שמעוני רמז תתרמו)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין כסף לא נחשב" - אין כסף באחד מהם כי לא נחשב

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אני תרשיש" - (תרגום) ספינת אפריקא "שנהבים וקפים ותוכיים" - (תרגום) שן דפיל וקופין וטוסין

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשק" - כלי זיין

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלף וארבע מאות רכב" - ובדברי הימים (ב א יד) כתוב אלף ושבע מאות ואומר אני אלף וארבע מאות בערי הרכב היו והשלש מאות עם המלך בירושלים וכך פירושו בדברי הימים וינחם בערי הרכב ועם המלך היה עוד רכב אחד בירושלים וכאן כך פירושו וינחם בערי הרכב ועם המלך היו מקצתן בירושלים "וינחם" - וינהלם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאבנים" - ולמעלה (פסוק כא) הוא אומר למאומה רבותינו פירשו (סנהדרין כא ב) כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומוצא הסוסים אשר לשלמה" - היה ממצרים "ומקוה" - אסיפת סוחרי הסוסים במצרים סוחרי המלך שלמה היו קונין אותם במחיר ממצרים מן המלך שלא יוציא אדם סוס משם אלא על ידם כך שמעתי ולכך נקוד על ומקוה טעם זק"ף גדו"ל ללמוד שהתיבה עומדת בעצמה ואינה דבוקה לאחריה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסוס בחמשים ומאה" - למדנו שהמרכבה בארבע סוסים וכן בדמים הללו לכל מלכי החתים ולמלכי ארם

"בידם" - של סוחרי שלמה יוצאים ממצרים