רש"י על ישעיהו סה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נדרשתי ללוא שאלו" - הקב"ה משיבו א"א שלא להנקם מהם כי נדרשתי מהם להוכיחם על ידי נביאי והם לא היו שואלים

"אמרתי הנני הנני" - שובו אלי והנני מוכן לקבל

"אל גוי לא קורא בשמי" - אשר לא היה חפץ להיות נקרא על שמי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרשתי ידי" - כדי לקבלם בתשובה "סורר" - סר מן הדרך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זובחים בגנות" - מעמידים עכו"ם בגנותיהן ושם מקטרין בשמים על הלבנים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היושבים בקברים" - שתשרה עליהם רוח טומאה של שדים

"ובנצורים" - הם פגרי מתים שהם כנתונים במצור שאינם יכולין לצאת

"ומרק פגולים" - רוטב נתעב כמו ואת המרק שפך (שופטים ו)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האומרים" - אל הצדיקים קרב אליך עמוד בעצמך ואל תגש בי

"כי קדשתיך" - כי קדשתי וטהרתי יותר ממך כן ת"י

"אלה" - התועבות אשר עשו הנה לעשן חמה באפי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה כתובה" - חטאתם לפני כבר נגזר דינם ונחתם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עונותיכם" - שלכם ושל אבותיכם יחדיו אשלם לכם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר ימצא התירוש באשכול" - ת"י כמה דאשתכח נח זכאי בדרא דטופנא

"התירוש" - זה נח שהיה מתוק

"באשכול" - בדור המשוכל ויש לפתור כמשמעו

"למען עבדי" - למען כל צדיק וצדיק הנמצא בם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השרון" - שם מחוז שהיה בארץ ישראל "ועמק עכור" - כמשמעו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוזבי ה'" - רשעי ישראל שהחזיקו בעכו"ם ומתו ברשעם

"העורכים לגד" - שם עכו"ם העשויה על שם המזל ובלשון משנה יש גד גדי וסינוק לא

"למני" - למניין חשבון הכומרים היו ממלאים אגנות מזג יין

"ממסך" - יין מזוג במים כמשפטו כמו לחקור ממסך (משלי כג) מסכה יינה (שם ט) ויש פותרים למני לעכו"ם שמניתם עליכם אבל ומניתי אתכם שלא נקוד ומניתי דגש יורה שהוא לשון מניין

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבדי" - הצדיקים (של ישראל) "ואתם" - הפושעים בי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמכם לשבועה" - לוקח משמכם קללה ושבועה לדורות אם לא יקרינו כאשר אירע לפלוני

"והמיתך" - מיתת עולם

"ולעבדיו יקרא שם אחר" - שם טוב וזכר לברכה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר המתברך בארץ" - כי תהיה יראתי על כולם ומלאה הארץ דעה והמתהלל ומשתבח בארץ יתברך באלהי אמן יתהלל שהוא עבד לאלהי אמן אלהי האמת שאימן ושמר הבטחתו זאת "כי נשכחו הצרות" - לכך יקראוני אלהי אמן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמים חדשים" - יתחדשו השרים שלמעלה ויהיו שרי ישראל שרי עליונים ושרי העובדי כוכבים ומזלות תחתונים וכן בארץ ויש אומרים שמים חדשים ממש וכן עיקר כי מקרא מוכיח כי כאשר השמים החדשים וגו' (לקמן סו)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עול ימים" - נער כמו עולל (איכה ב) עול ימים קטן בשנים

"בן מאה שנה ימות" - יהא בן עונשין להתחייב מיתה בעבירה שיש בה מיתה כך מפורש בב"ר

"יקולל" - בעבירה שהיא צריכה נדוי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כימי העץ" - ת"י עץ החיים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאכל תבן" - ולא יצטרך להשחית בבהמה

"ונחש" - הרי עפר לחמו ומצוי לו תדיר ומדרש אגדה ואריה כבקר יאכל תבן לפי שמצינו שעשו נופל ביד בני יוסף שנאמר בית עשו לקש ובית יוסף להבה וגו' (עובדיה א) אבל ביד בני שאר השבטים שנמשלו לחיות לא מצינו לכך נאמר ואריה כבקר יאכל תבן אותם השבטים שנמשלו כאריה כגון יהודה ודן כיוסף שנמשל כשור יאכלו אותו שנמשל כתבן