רש"י על ישעיהו טו ו

"מי נמרים" - נהר של אותו מקום

"משמות יהיו" - מדם חלל המתערב ונופל בהם

"כי יבש חציר וגו'" - כלומר גבוריהם ומלכיהם ושליטיהם ולפי ששבחה של ארץ מואב הוא מרעה הטוב שבה כמו ששנינו אלים ממואב לפיכך משל את פורענותה בחורבן מרעה שלה