רש"י על ירמיהו טז


פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית מרזח" - משתה בספרי בפרשת בית פעור ראיתי חזרו לעשות להם מרזיחין אבל רבותינו פירשו מרזח אבל

"תנוד" - תקונן

"כי אספתי את שלומי וגו'" - כשהיה אברהם אביהם עושה צדקה ומשפט נתתי לזרעו חסד ורחמים ושמר ה' אלהיך לך וגו' (דברים ז) ונתן לך רחמים (שם יג) הם הפכו ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו (עמוס ה) אף אני חזרתי ואספתי אלי את חסדי ואת רחמי

"אספתי" - (אטואי"ש בלע"ז) כמו אסף אלהים את חרפתי (בראשית ל)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומתו גדולים וקטנים" - ואחר שהכל מתים מה לך לספוד

"ולא יתגודד ולא יקרח להם" - דרך האבלים להתגודד ולשרוט בשרם ולקרוח קרחה בראשם ומכל מקום לישראל אסור ולא הזכירו כאן אלא לדוגמת אבל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יפרסו" - ל' שבירה כמו (דנייאל ה) מנא מנא תקל ופרסין שמברין את האבלים ברחבה ופורסין להם ברכת המוציא כי הוא יברך הזבח (שמואל א ט) תירגם יונתן ארי הוא פריס על מזונא

"ולא ישקו אותם וגו'" - הרי טעם למה שאמרתי אל תלך לספוד

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובית משתה" - אשר אמרתי לך למעלה לא תבא זה הטעם הנני משבית מן המקום הזה וגו'

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועבדתם שם את אלהים אחרים" - תירגם יונתן ותפלחון תמן לעממיא פלחי טעוותא ימם ולילי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן" - ל' שבועה אע"פ שבגדתם בי שבועה היא בידי שאגאול אתכם

"ולא יאמר עוד וגו'" - רבותינו דרשו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא גאולה אחרונה עיקר ויציאת מצרים טפל לה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודיגום" - מה הדייג שולהו מתוך מקום גדולו אף אלו ילכדו אותם שבתוך העיר ומה עסקו של דג משנלכד הוא מת כך אביא עליהם הורגים ואח"כ אשלח ציידים לנשארים ולבורחים מן החרב על ההרים והגבעות וצדום להגלותם בשבי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משנה עונם" - את ששנו על עונם לעשות עונות אבותיהם ויונתן תירגם כן ואשלם לתניינין כקדמאין על חד תרין

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' עוזי ומעוזי ומנוסי" - (אנטיפוימאנ"ט בלע"ז) ומנחם חברו ל' פלא כמו נתת ליראיך נס להתנוסס (תהלים ס) וכן ה' נסי (שמות ז) ודונש פתר אותו ל' מנוס ממש

"אליך גוים יבאו" - סוף האומות לשוב אליך ולעבדך שכם אחד ועמך איך עשו להם אלהים והמה לא אלהים

"מאפסי" - כמו מקצה

"נחלו" - ל' נחלה

"מועיל" - ל' תועלת

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שמי ה'" - כמשמעו מושל ושליט לקיים גזרתי