רש"י על יחזקאל מ ל

רש"י על יחזקאל • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לא • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • 


"ואילמות" - ארבו"ץ בלע"ז

"סביב סביב" - הכותל היה עשוי אולמים אולמים נכנסים בעוביו ואולמות הללו היו בפנים (ס"א למעלה מהתאים כי התאים היו מבפני' בחצר הפנימי שהרי אולם השער היה בולט אל החיצונה כמו שאמור בענין וא"א שהיו התאים והאולם פונים למקום אחד להיות פתחי התאים נפתחים לתוך העולם שהרי השוה העניין כל מדות השערים החיצונים והפנימים ולא חלק ביניהם אלא בליטת האולמות כי התאים היו מבחוץ וששה תאים וכותליהם וט"ו אמות של רוחב השער עולים לשמוני' ואחת אמה וכל החצר הפנימי אינו אלא מאה על מאה כמו שמפורש בענין סא"א)