רש"י על יחזקאל כח ז

רש"י על יחזקאל • פרק כח
ב • ג • ד • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • כד • כה • 


"והריקו חרבותם" - כמשמעו ומדרש אגדה משכב זכור שנבעל כנשים שלשה עשו עצמם אלוה ונבעלו כנשים יואש בן אחזיה שנאמר (דברי הימים ב' כ"ד) ואת יואש עשו שפוטים וחירם ונבוכדנצר

"יפעתך" - הופעתך לשון תואר פנים והמדרש דורשו יופי עתך