רש"י על יהושע כד ל

רש"י על יהושע • פרק כד >>
ג • ז • יא • יט • כב • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 


"בתמנת סרח" - כך שמה ובמקום אחר (שופטים ב ט) הוא קורא אותה תמנת חרס על שם שהעמידו תמונת החמה על קברו (של יהושוע) רצה לומר זה הוא שהעמיד החמה וכל העובר עליה אומר חבל על זה שעשה דבר גדול כזה ומת ויש אומרים תמנת חרס שמה ולמה נקרא שמה תמנת סרח על שם שפירותיה מסריחין מרוב שמנן

"להר געש" - מלמד שרעש עליהם ההר להורגם לפי שלא הספידוהו כראוי