רש"י על יהושע ג


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכהנים הלוים" - לפי שיצאו כולם מלוי אבי אבי עמרם נקראו לוים כמו שפירשו רבותינו בבראשית רבה במ"ח מקומות (ביבמות פו ב ובכורות ג' א ובחולין כד א ותמיד כז א ועוד איתא בכ"ד מקומות) נקראו הכהנים לוים וזה טעמו של דבר (מפי רבי) "והלכתם אחריו" - נשתנה המסע הזה משאר מסעות שכל זמן שמשה היה קיים היה עמוד הענן נוסע תחלה ומראה להם הדרך והארון נוסע אחר ב' דגלים עכשיו הארון נוסע תחלה (סוטה לב ב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך רחוק יהיה" - כבודו של מקום הוא

"וביניו" - כמו ובינו ודומה לו (תהלים קמט ב) ישמח ישראל בעושיו דבר אחר ב' ארונות היו של שכינה ושל יוסף מהלכין יחד

"כאלפים אמה" - כדי שתהיו יכולין לילך ולהתפלל לפניו בשבת כך מפורש במדרש תנחומא לפי שידע שעתידין להיות צרים לפני יריחו בשבת

"למען אשר תדעו" - מוסב על והלכתם אחריו

"כי לא עברתם בדרך" - לא הלכתם בענין זה עד הנה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר יהושוע" - ביום השלישי ויום ל' של אבל היה ראשון לג' הימים

"התקדשו" - הזדמנו

"כי מחר" - בעברכם את הירדן

"נפלאות" - תרגם יונתן פרישן

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר יהושוע אל הכהנים" - ביום המחרת "שאו את ארון הברית" - עד עכשיו נשאו הלוים והיום הכהנים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כבאכם עד קצה מי הירדן" - כשתכנסו לפנים משפתו "בירדן תעמדו" - עד אשר יעברו כל העם אל העבר השני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גשו הנה" - צמצם את כולם בין שני בדי ארון זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בזאת תדעון" - במה שאתם רואים שכלכם מצומצמין כאן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הברית אדון כל הארץ" - ברית של הקדוש ברוך הוא שהוא אדון כל הארץ ואל תתמה על הה"א של הברית שהרבה מקראות מדברים כך כמו (מלכים ב טז יז) המסגרות המכונות (ירמיהוו לא לט) העמק הפגרים "עובר לפניכם" - מקדים לפניכם ליכנס לתוך הירדן

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קחו לכם שני עשר איש" - הכינו אותם להיות נכונים למה שאצוה אותם כשתעברו את הירדן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המים היורדים מלמעלה" - למטה כדרך כל הנהרות המושכים

"ויעמדו נד אחד" - כשירדו המים עד מקום שנכרתו שם ואינם יורדים משם ולמטה אלא הם מתקבצים ונגדשים ועולין למעלה כיפין על גבי כיפין

"נד" - כמו (תהלים לג ז) כונס כנד (ישעיהו יז יא) נד קציר לשון גובה וכן חברם מנחם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גדותיו" - לשון שפה גבוה "כל ימי קציר" - שימי ניסן ימי קציר הם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרחק מאד" - ממקום שעמדו שם נפסקו

"מאדם העיר" - כך שמה

"והיורדים" - אותם שהיו יורדים משם ולמטה תחלה

"תמו נכרתו" - עברו כדרך הליכתן ככל הנחלים ההולכים אל הים עד אשר תמו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעמדו הכהנים" - אצל שפת הירדן

"בתוך הירדן" - וכל זמן שעמדו לא ירדו המים העליונים למטה ובתוך כך כל העם עוברים בחרבה

"הכן" - מכוונים ונצבים זה כנגד זה