פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחטאת ולנדה" - לאדיותא וכן ת"י אשבוק לחוביהון כמא דמדכן במי אדיותא ובקטם תורתא דחטאתא באפר חטאת

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם את הנביאים" - נביאי שיקרא "רוח הטומאה" - יצר הרע

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדרת שער" - כן דרך מסיתים ומדיחי' מתעטפי' בטליתם כאילו הם אנשים צדיקים למען יקובלו כחשיהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אדם הקנני" - פתר בו מנחם לשון מקנה צאן ובקר כי אני כשאר כל אדם שאינו עסוק בנבואות הפקידני מנעורי לשמו' את מקנהו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בין ידיך" - בין כתפיך שם מלקין עוברי עבירה "בית מאהבי" - אשר אהובני והוכיחוני לדרך הישרה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרב עורי על רועי" - על עשו שהפקדתיו על צאן גלותי

"ועל גבר עמיתי" - שחברתיו אלי לשמור צאני כמוני

"הך את הרועה" - את מלך בבל

"ותפוצנה הצאן" - שכבושה תחת ידו

"והשיבותי ידי" - ואשנה מכותי שנית

"על הצוערים" - על השלטונים הצעירים מן המלכים ויונתן תרגם ותפוצנה הצאן ויתבדרון שלטוניא ותירגם על הצוערים ממונים מבבליים השניים להם וכן ת"י המקרא הזה באומות חרבא איתגלי על מלכא דבבל ועל שלטוניא חבריה דכוותיה דדמי ליה אמר ה' צבאות קטול ית מלכא דבבל ויתבדרון שלטוניא ואין לשון התרגום הזה נופל על ישראל שלא מצינו בתרגום ובמקרא שלטונין בישראל אלא מלך ושרים ותרגום שלהן רברבין

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשלישית יותר בה" - יתגיירו ויחיו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והבאתי את השלישית באש" - ואעיל ית תליתא בעקא בכור דאשא שיסבלו וישאו מקצת הגרים בצרת חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישראל ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי הרבה מהם תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג כמ"ש באגדה

"והוא יאמר ה'" - כשיתפלל יתפלל לה' ולא לאלהיו הראשון