רש"י על דברי הימים ב כו


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש הישר בעיני ה'" - ככל הישר שעשה אביו עשה ולא עשה כרשעתו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בימי זכריהו" - זה עזיהו וג' שמות נקראו לו עזיהו זכריהו עזריהו ודוגמא (מלכים ב' יב) יהואחז אחזיהו

"המבין בראות אלהים" - שהבין ביראת אלהים שטובה היא ונתירא מה'

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבן עזיהו מגדלים וגו'" - הוצרך לחזק מה שפרצו בחומה בימי אביו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכרים" - (אראטור"י בלע"ז)

"וכרמים" - דוגמא (שם ב' כ"ה) לכורמים וליוגבים שומרי בהמות היה לו

"כי אוהב אדמה היה" - מפורש בב"ר שנים להוטים אחרי אדמה היו ולא נמצא בם תועלת הוא וקין

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימעל בה' אלהיו" - כאן נופל לומר מעילה כי בשגגה עשה דוגמא (ויקרא ה') נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה

"ויבא אל היכל ה'" - שאמר נאה למלך לשרת למלך הכבוד

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובידו מקטרת להקטיר" - ורצה להכות בו הכהן המונעו מלהקטיר קטורת

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית החפשית" - ובירושלמי מפורש עשה לו בית בבית הקברות על שם במתים חפשי (תהלים פ"ח)

"כי נגזר" - לו מלבא עוד בין הבריות דוגמא (מגילה ב) ואת אשר נגזר עליה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשדה הקבורה" - ולא במערה עם המלכים