רש"י על דברי הימים ב כג


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכרות כל הקהל ברית בבית האלהים עם המלך" - שיהיו לעזרתו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באי השבת" - וגם יוצאי השבת כדכתיב בסמוך ויקחו איש את אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת המשמרות היו מתחדשות בשבת כהונה ולויה אחת יוצאה ואחת נכנסה ואז עכב יהוידע שם משמר היוצא עם משמר הנכנס וחלקן לשלשה חלקים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשלישית בבית המלך" - לשמור שלא יקבצו עליו להרוג אותו

"והשלישית" - היא השנית

"בשער היסוד" - ובמלכים (ב יא) כתיב ובשער סור וביומא ירושלמי מפורש ז' שמות היו לו לשער היסוד סור על שם שהיו מטהרים שם את המצורעים על בהן ידם ועל שם סורו טמא קראו למו (איכה ד)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל העם ישמרו" - שלא יבואו בית ה'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכליו בידו" - כלי מלחמתו בידו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר" - אותן מחלקות היוצאים ללכת לביתם אלא עכבם שם עם הבאים דוגמא בלשכות פטורים כלומר פטורים היו מכל מלאכה שבעזרה כי אם לשמור הלשכות כי יומם ולילה חובה עליהם במלאכה לשמור העזרות והלשכות לפיכך היו פטורים מכל שאר מלאכת העזרה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיש שלחו בידו" - כלי זיינו כמו ובעד השלח דיואל

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את הנזר" - היא העטרה שלקח דוד מרבת בני עמון כדכתיב (לעיל א' כ') ויקח דוד עטרת מלכם ותהי על ראש דוד ומשם והלאה היו מלכי יהודה מניחים אותה הנזר על ראשם

"ואת העדות" - זה ספר תורה וכן הוא אומר (דברים יז) וקרא בו כל ימי חייו ורבותינו אמרו הנזר זה העדות שכל הראוי למלכות הולמתו ושאינו ראוי למלכות אינה הולמתו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עומד על עמודו" - כדאמר (לעיל ב') ויעמוד המלך על העמוד כי עשה שלמה כיור נחשת וגו' ויעמד עליו ויברך על ברכיו (שם) ועד היום מנהג כשמוועדים יחד עומד המלך או הדוכוס במקום גבוה כדי שיוכלו לראותו לשמוע את דברו

"קשר קשר" - מרד מרד

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השדרות" - פירש"י מקום מבוא המלך מביתו לבית ה' לא ידעתי מה ל' שדרות ויונתן תרגם סידריא

"והבא אחריה יומת" - אל תניחוה לצאת דרך מוצא העזרה אל העיר פן תמצא עוזרים מתחברים אליה והבא אחריה לעזרה יומת המיתוהו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישימו לה ידים" - מקום לנוס

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברית בינו ובין כל העם ובין המלך" - שיהו כולם המלך והעם אחרי ה'

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פקדות" - ממונים על זה להעלות עולות וכל האמור בפרשה דוגמא (ירמיהו כ') וישמע פשחור וגו' והוא פקיד נגיד בית ה'

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יבא טמא לכל דבר" - אף היו פקידים שלא יניחו ליכנס בעזרה שום טמא משום צורך כל דבר