רש"י על דברי הימים ב ו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אז אמר שלמה" - הואיל והבית מלא עשן עכשיו אני יודע שהשכינה שרויה בו בערפל כי כן דרכו דכתיב (שמות כ') ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים ודאי שרצונו להתעכב בו ובספרי פירש אז אמר שלמה כשראה הענן אמר עתה אני רואה שהשכינה שרויה בבית אשר בניתי שהרי כך הבטיח לבוא ולשכן בו מתוך ענן וערפל והיכן אמר (ויקרא ט"ז) כי בענן אראה על הכפורת

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית זבול" - מדור

"לשבתך עולמים" - שמשנבחרה לא שרתה שכינה במקום אחר ולא הותרו הבמות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויברך את כל קהל ישראל" - ברכה האמורה בסוף הענין

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר דבר בפיו" - שיתן לו בן שיבנה לו בית

"מלא" - קיים דברו הטוב

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן היום אשר הוצאתי" - שאף זה דברת אל אבי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואבחר בירושלים" - מוסב על לא בחרתי בעיר

"ואבחר בדויד" - מוסב על ולא בחרתי באיש

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הטיבות כי היה עם לבבך" - כלומר גם אני בוחר בבית אשר עלה בלבך לבנותו לשכן שמו שם כמו שאמר למעלה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפרש כפיו" - היה לו לומר כך ויפרוש כפיו השמימה כפיו השמימה ויאמר

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עשה שלמה" - מוסב על נגד כל קהל ישראל כלומר היאך היה גבוה מכולם להשמיע דבריו

"ויעמוד עליו" - ועתה יכולין לראותו כל ישראל ומשום שמפסיק הענין צריך לומר כבראשונה נגד כל קהל ישראל וכן ויפרוש כפיו השמימה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין כמוך באלהים" - ממה שאתה שומר הברית והחסד שאתה גוזר מן השמים לתת לאוהביך אתה מצניעו וגונז הברית והחסד לקיים הבטחתך בארץ

"ההולכים לפניך" - כמו שהלך דוד אבי וזה אשר שמרת לעבדך דוד בל' אמנת הבטחה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ" - ל' תמיה וכי אפשר שיאמין אדם שישב אלהים על הארץ כי שמים ושמי השמים וגו' אלא מחמת חסד שגמלת לדוד אבי צמצמת שכינתך

"אף כי הבית הזה אשר בניתי" - ולמה בניתיו להתפלל לפני האלהים ולפנות הוא אל תפלתינו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמוע אל הרנה" - זו צעקה כמו (מלכים א' כ"ב) ותעבר הרנה במחנה ועל כרחך על צעקתם של כל אדם שהוא נס מפני צרתו אל יתפלל אלא בצעקתו בסתר כך חבור המקראות וסוף הענין מוכיח שאמר ואתה תשמע ממקום שבתך למדת שלא בנאו אלא לדעת כן להוריד בו שכינה כדי שישב על הארץ לשמוע ממכון שבתך אל התפלות שיתפללו בו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להיות עיניך פתוחות" - בכל עת אשר יתפללו אליך

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם יחטא איש" - מקרא זה על כל ישראל המחייב חברו שבועה אם באמת הוא משביעו והנשבע נשבע לשקר אתה תשמע השמים ואם הדין עם הנשבע שבעל הדין מזקיקו על שבועה של חנם אף המשביעו קרוי רשע

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולהצדיק צדיק" - שלא לענשו על השבועה שהרי באמת הוא נשבע ותוספתא דסוטה מפורשת אם יחטא בועל אשת איש ונשא בו אלה ויחייב בו אלה כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו לפני מזבחך כדכתיב (במדבר ה') והעמיד הכהן את האשה לתת דרכו בראשו כדכתיב וצבתה בטנה (שם) ולהצדיק צדיק דכתיב ונקתה ונזרעה זרע (שם)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואם ינגף עמך" - ולא מפני שידך קצרה מלהושיע אלא דבר זה גורם כי יחטאו לך

"ושבו והודו את שמך" - פתרון והתוודו את עונם והאחרון מוכיח והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשיבותם" - והשב אותם

"אל האדמה" - כי כשנופלים ונגפים לפני אויביהם תופשים מה שיכולים ומביאים אותם בשביה אל ארץ אחרת

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בהעצר השמים" - כדכתיב ועצר את השמים ולא יהיה מטר (דברים יא)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תורם אל הדרך" - כמו שעשית כשהיה רעב בימי דוד ג' שנים (שמואל ב' כ"א) והורית ואמרת להם אל שאול ואל בית הדמים כמו כן תורם איזה חטא גורם להם על מה נעצרו השמים

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל נגע" - פתרון הרי זכרתי לך דבר שדפון וירקון נגיפה אף בעצירת גשמים ומה עוד להרבות אלא כל נגע וכל מחלה כי יהיה והתפלל ופרש כפיו אל הבית הזה וזה שאמר

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל תפלה וכל תחנה" - שיתפלל ויתחנן על זאת מכל אחד הדברים האלה

"אשר ידעו איש נגעו" - כלומר אם יתפלל על נגעו ועל מכאובו להסירו ממנו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וסלחת ונתת לאיש ככל דרכיו וגו'" - לרשע כרשעתו ולצדיק כצדקתו שאם לא ישלם לרשע כפי רוע מעלליו יטיח דברים כלפי מעלה ויאמר אין אלהים (אז) יודע לבבו ויהיה חילול השם כמו כן תעשה לצדיק כצדקתו שתעשה לו כשיתפלל לפניך

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למען ייראוך" - וישוב הרשע מדרכו ולכך אני מתפלל לתת לו לאיש כדרכיו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי" - בישראל אני מתפלל לתת לו כדרכיו אבל העכו"ם ככל אשר יקרא לך לפי שישראל מכירין בהקב"ה ויודעין שהיכולת בידו לעשות אם אין תפלתו נשמעת תולה בעצמו בחטאיו ומפשפש במעשיו אבל העכו"ם קורא תגר ואומר שמעתי שמעו בכל העולם ונתיגעתי בדרכים הרבה עד שבאתי והתפללתי במקום הזה ולא מצאתי בו ממש כשאר אלהות לפיכך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך העיר" - פניהם לצד ירושלים

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועשית משפטם" - נקמתם באויביהם ע"א צרכיהם דוגמא לעשות משפט עבדו (מלכים א' ח')

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר בניתי לשמך" - פתרון הבית הזה אשר בניתי כדי לגדל שמך כי אז כשתקבל תפלתם אז יתפללו לך בבית הזה או בכל מקום שהם ויפנו לביתך זה

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמעת תפלתם" - ועל זה יתגדל שמך בעולם

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה קומה ה'" - שלא להטלטל כאשר עד עתה משילה לנוב ומנוב לגבעון

"אתה וארון עזך" - שלא יטלטל עוד מעתה

"עזך" - על שם כן קרוי עוזך על שעשה נפלאותיו ועזוזות בפלשתים וכן כתיב (לעיל ט"ז) בהודו לה' דרשו ה' ועוזו ועוד אמרו רבותינו במסכת עבודת כוכבים וישרנה הפרות (שמואל א' ו') מה שירה אמרו הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו (תהלים צ"ח)

"ילבשו תשועה" - מחמת שלא יטלטלו ממקום למקום כמו והיה צדק אזור מתניו (ישעיהו י"א)

"וחסידיך ישמחו בטוב" - ברוב טובות ומעשרות הניתן ללוים בשכר ששומרין את הארון ומשוררים לפניו

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תשב פני משיחך" - מלעשות טובה עמדי ואם לא למעני עשה למענך