רש"י על דברי הימים ב ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז אמר שלמה" - הואיל והבית מלא עשן עכשיו אני יודע שהשכינה שרויה בו בערפל כי כן דרכו דכתיב (שמות כ') ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים ודאי שרצונו להתעכב בו ובספרי פירש אז אמר שלמה כשראה הענן אמר עתה אני רואה שהשכינה שרויה בבית אשר בניתי שהרי כך הבטיח לבוא ולשכן בו מתוך ענן וערפל והיכן אמר (ויקרא ט"ז) כי בענן אראה על הכפורת

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית זבול" - מדור "לשבתך עולמים" - שמשנבחרה לא שרתה שכינה במקום אחר ולא הותרו הבמות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויברך את כל קהל ישראל" - ברכה האמורה בסוף הענין

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר דבר בפיו" - שיתן לו בן שיבנה לו בית "מלא" - קיים דברו הטוב

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן היום אשר הוצאתי" - שאף זה דברת אל אבי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואבחר בירושלים" - מוסב על לא בחרתי בעיר "ואבחר בדויד" - מוסב על ולא בחרתי באיש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הטיבות כי היה עם לבבך" - כלומר גם אני בוחר בבית אשר עלה בלבך לבנותו לשכן שמו שם כמו שאמר למעלה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפרש כפיו" - היה לו לומר כך ויפרוש כפיו השמימה כפיו השמימה ויאמר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עשה שלמה" - מוסב על נגד כל קהל ישראל כלומר היאך היה גבוה מכולם להשמיע דבריו "ויעמוד עליו" - ועתה יכולין לראותו כל ישראל ומשום שמפסיק הענין צריך לומר כבראשונה נגד כל קהל ישראל וכן ויפרוש כפיו השמימה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין כמוך באלהים" - ממה שאתה שומר הברית והחסד שאתה גוזר מן השמים לתת לאוהביך אתה מצניעו וגונז הברית והחסד לקיים הבטחתך בארץ "ההולכים לפניך" - כמו שהלך דוד אבי וזה אשר שמרת לעבדך דוד בל' אמנת הבטחה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ" - ל' תמיה וכי אפשר שיאמין אדם שישב אלהים על הארץ כי שמים ושמי השמים וגו' אלא מחמת חסד שגמלת לדוד אבי צמצמת שכינתך "אף כי הבית הזה אשר בניתי" - ולמה בניתיו להתפלל לפני האלהים ולפנות הוא אל תפלתינו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשמוע אל הרנה" - זו צעקה כמו (מלכים א' כ"ב) ותעבר הרנה במחנה ועל כרחך על צעקתם של כל אדם שהוא נס מפני צרתו אל יתפלל אלא בצעקתו בסתר כך חבור המקראות וסוף הענין מוכיח שאמר ואתה תשמע ממקום שבתך למדת שלא בנאו אלא לדעת כן להוריד בו שכינה כדי שישב על הארץ לשמוע ממכון שבתך אל התפלות שיתפללו בו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להיות עיניך פתוחות" - בכל עת אשר יתפללו אליך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם יחטא איש" - מקרא זה על כל ישראל המחייב חברו שבועה אם באמת הוא משביעו והנשבע נשבע לשקר אתה תשמע השמים ואם הדין עם הנשבע שבעל הדין מזקיקו על שבועה של חנם אף המשביעו קרוי רשע

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולהצדיק צדיק" - שלא לענשו על השבועה שהרי באמת הוא נשבע ותוספתא דסוטה מפורשת אם יחטא בועל אשת איש ונשא בו אלה ויחייב בו אלה כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו לפני מזבחך כדכתיב (במדבר ה') והעמיד הכהן את האשה לתת דרכו בראשו כדכתיב וצבתה בטנה (שם) ולהצדיק צדיק דכתיב ונקתה ונזרעה זרע (שם)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם ינגף עמך" - ולא מפני שידך קצרה מלהושיע אלא דבר זה גורם כי יחטאו לך "ושבו והודו את שמך" - פתרון והתוודו את עונם והאחרון מוכיח והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשיבותם" - והשב אותם "אל האדמה" - כי כשנופלים ונגפים לפני אויביהם תופשים מה שיכולים ומביאים אותם בשביה אל ארץ אחרת

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהעצר השמים" - כדכתיב ועצר את השמים ולא יהיה מטר (דברים יא)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תורם אל הדרך" - כמו שעשית כשהיה רעב בימי דוד ג' שנים (שמואל ב' כ"א) והורית ואמרת להם אל שאול ואל בית הדמים כמו כן תורם איזה חטא גורם להם על מה נעצרו השמים

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל נגע" - פתרון הרי זכרתי לך דבר שדפון וירקון נגיפה אף בעצירת גשמים ומה עוד להרבות אלא כל נגע וכל מחלה כי יהיה והתפלל ופרש כפיו אל הבית הזה וזה שאמר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל תפלה וכל תחנה" - שיתפלל ויתחנן על זאת מכל אחד הדברים האלה "אשר ידעו איש נגעו" - כלומר אם יתפלל על נגעו ועל מכאובו להסירו ממנו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסלחת ונתת לאיש ככל דרכיו וגו'" - לרשע כרשעתו ולצדיק כצדקתו שאם לא ישלם לרשע כפי רוע מעלליו יטיח דברים כלפי מעלה ויאמר אין אלהים (אז) יודע לבבו ויהיה חילול השם כמו כן תעשה לצדיק כצדקתו שתעשה לו כשיתפלל לפניך

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען ייראוך" - וישוב הרשע מדרכו ולכך אני מתפלל לתת לו לאיש כדרכיו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי" - בישראל אני מתפלל לתת לו כדרכיו אבל העכו"ם ככל אשר יקרא לך לפי שישראל מכירין בהקב"ה ויודעין שהיכולת בידו לעשות אם אין תפלתו נשמעת תולה בעצמו בחטאיו ומפשפש במעשיו אבל העכו"ם קורא תגר ואומר שמעתי שמעו בכל העולם ונתיגעתי בדרכים הרבה עד שבאתי והתפללתי במקום הזה ולא מצאתי בו ממש כשאר אלהות לפיכך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרך העיר" - פניהם לצד ירושלים

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשית משפטם" - נקמתם באויביהם ע"א צרכיהם דוגמא לעשות משפט עבדו (מלכים א' ח')

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בניתי לשמך" - פתרון הבית הזה אשר בניתי כדי לגדל שמך כי אז כשתקבל תפלתם אז יתפללו לך בבית הזה או בכל מקום שהם ויפנו לביתך זה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמעת תפלתם" - ועל זה יתגדל שמך בעולם

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה קומה ה'" - שלא להטלטל כאשר עד עתה משילה לנוב ומנוב לגבעון

"אתה וארון עזך" - שלא יטלטל עוד מעתה

"עזך" - על שם כן קרוי עוזך על שעשה נפלאותיו ועזוזות בפלשתים וכן כתיב (לעיל ט"ז) בהודו לה' דרשו ה' ועוזו ועוד אמרו רבותינו במסכת עבודת כוכבים וישרנה הפרות (שמואל א' ו') מה שירה אמרו הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו (תהלים צ"ח)

"ילבשו תשועה" - מחמת שלא יטלטלו ממקום למקום כמו והיה צדק אזור מתניו (ישעיהו י"א)

"וחסידיך ישמחו בטוב" - ברוב טובות ומעשרות הניתן ללוים בשכר ששומרין את הארון ומשוררים לפניו

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשב פני משיחך" - מלעשות טובה עמדי ואם לא למעני עשה למענך