רש"י על דברי הימים א כח ח

"כל ישראל" - כגר כאזרח

"ובאזני אלהינו" - לפני אלהינו דוגמא אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם וכן ויעמוד המלך על העמוד אשר לפני ה' (מלכים ב כג)

"שמרו ודרשו כל מצות ה' אלהיכם" - זה אמר לכל ישראל יחד אבל לשלמה אמר לפני כל ישראל ועבדהו