רש"י על דברי הימים א א


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נח שם חם" - והיה לו לחשוב בנו שם מיד למצוא מרגלית אברהם וכו' עד דוד ומשליך הטפל ומקצר היחס שלו ותופש העיקר וכן דרך כל היחס הזה דדברי הימים וכן בסמוך בני אברהם יצחק וישמעאל אלה תולדותם בכור ישמעאל נביות וכו' ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל בני עשו אליפז שמזכיר תחלה ליחס הטפל ואח"כ העיקר

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשכנז ודיפת" - (בדלי"ת) ובחומש כתיב (בראשית יז) וריפת שמתחלה היו רפין ולא היו מתגברים על ישראל ולסוף נתמלאו דופי וריעוע

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני יון אלישה" - ומה שלא הזכיר מגוג ומדי לפי שלא הזכיר אלא היחס אבל בני מגוג ובני מדי לא הזכיר לפי שלא יצאו מהם ראשי עובדי כוכבים אלא כל עובדי כוכבים נקראו על שם כתים ודודנים

"ורודנים" - ולהלן (שם) הוא אומר ודודנים כשישראל חוטאים הם באים ורודים בהם וכשיד ישראל תקיפה הם אומרים בני דודינו אתם בתחילה היו נראין כאוהבים בשעת הנאתן לבסוף רודים בהם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא החל להיות גבור בארץ" - הוא החל לעשות מלחמות וגבורות בארץ

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומצרים ילד את לודים" - בב"ר א"ר אבא בר כהנא כל מוניגנא של מצרים אינה אלא בים א"ר יהושוע בן קרחה לודים לודיים כתיב בד"ה בשני יודין לומר לך לודיים לודי ים ענמים ענמי ים להבים להבי ים נפתוחים נפתוחי ים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתרוסים" - פתרוסי ים כסלוחים כסלוחי ים פלשתים פלשתי ים כפתורים כפתורי ים לפיכך כתוב בשני יודי"ן לדרוש וכן כולם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכנען ילד וגו'" - י"א הם וכנען עמהם הרי י"ב והיינו דכתיב יצב גבולות עמים למספר בני ישראל (דברים ל"ב) כלומר גבולות עמים העמיד כנגד שבטי ישראל שגם הם י"ב כנגד שבטי ישראל הציב גבולות עמים דוגמת אשר הצבת לבדנה (בראשית כ"א)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי בימיו נפלגה הארץ" - נתחלקו ונתמעטו ימיהם של בריות שמתחלה היו בני אדם חיים ט' מאות שנה ויותר ונחצו בימי ארפכשד ואילך לד' מאות שנה ויותר ומן פלג ואילך נחצו למאתים מאותן ד' מאות

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל אלה בני יקטן" - שהיו מקטין עסקיו נביא גדול היה עבר (שקרא שם בנו על שם העתיד) אבל שמות אחרים לא נתנו לידרש כי לא ע"פ נביא נתן להם שמות

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שם ארפכשד שלח" - למעלה מנה בניו של שם ועתה התחיל שוב פעם אחרת מפני כבודו של אברהם משל לאדם שנפלה לו מרגלית כו' כדלעיל

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אברם הוא אברהם" - עכשיו יחס משם עד אברהם ומי הוא זה אברם שנקרא אברהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קטורה פילגש אברהם" - כל גנאי שיכול לספר בהם הוא מספר משום כבודו של יצחק שכולם היו בני פלגש אבל הוא היה עיקר ואדון הבית

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני מדין עיפה ועפר וגו'" - חמשה ראשי אומות על כן העמידו חמשה מלכים לכל אומה מלכה דכתיב את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור וגו' חמשת מלכי מדין (במדבר ל"א)

"כל אלה בני קטורה" - בשביל כבודו של אברהם

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני יצחק עשו וישראל" - מפני כבודו של דוד אמר ישראל ולא יעקב

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני עשו אליפז" - כדי לקצר ולהשליכו והזכירו לכבוד יצחק

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמרן ואשבן" - ובחומש (בראשית ל"ו) כתיב חמדן בתחלה היו חמודים ונחמדין כצדיקים ולבסוף מכוערין כחמור כן דרך החמור בתחילה חמוד ולבסוף נעשה מכוער והסוס מתחלה מכוער ולבסוף יפה

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלה המלכים" - מפרש בב"ר א"ר איבו קודם שלא עמד מלך מישראל אבל משעמד מלך לישראל נצב מלך באדום רבי יוסי בן חנינא אומר בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים זה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים אמר רבי יהושוע בן לוי זה העמיד ח' וזה העמיד ח' ושמעתי וכי לא היה לאדום אלא אלו ח' מלכים ולישראל ח' והלא יותר היו יורם אחזיה יואש וכו' אלא זה העמיד ח' מלכים פירוש בזמן שהמליכו אותן ח' מלכים של אדום לא המליכו את מלכי ישראל כי קודם דוד היו

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלופי" - ראשי בית אבותיו