רש"י על דברים ז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשל" - לשון השלכה והתזה וכן (דברים יט) ונשל הברזל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תחנם" - (ע"ז לב) לא תתן להם חן אסור לו לאדם לומר כמה נאה כותי זה (יבמות י) דבר אחר לא תתן להם חנייה בארץ

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יסיר את בנך מאחרי" - (קידושין סח) בנו של כותי כשישא את בתך יסיר את בנך אשר תלד לו בתך מאחרי למדנו שבן בתך הבא מן הכותי קרוי בנך אבל בן בנך הבא מן הכותית אינו קרוי בנך אלא בנה שהרי לא נאמר על בתו לא תקח כי תסיר את בנך מאחרי אלא כי יסיר את בנך וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזבחתיהם" - של בנין

"מצבותם" - אבן אחת

"ואשירהם" - אילנות שעובדין אותן

"ופסיליהם" - צלמים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא מרבכם" - כפשוטו ומדרשו לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני משפיע לכם טובה לפיכך חשקתי בכם

"כי אתם המעט" - הממעטין עצמכם כגון אברהם שאמר (בראשית יח) ואנכי עפר ואפר וכגון משה ואהרן שאמרו (שמות טז) ונחנו מה לא כנבוכדנצר שאמר (ישעיהו יד) אדמה לעליון וסנחריב שאמר (שם לו) מי בכל אלהי הארצות וחירם שאמר (יחזקאל כח) אני מושב אלהים ישבתי

"כי אתם המעט" - הרי כי משמש בלשון דהא

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מאהבת ה'" - הרי כי משמש בלשון אלא לא מרובכם חשק ה' בכם אלא מאהבת ה' אתכם "ומשמרו את השבועה" - מחמת שמרו את השבועה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאלף דור" - ולהלן הוא אומר (דברים ה) לאלפים כאן שהוא סמוך אצל לשומרי מצותיו העושין מיראה הוא אומר לאלף ולהלן שהוא סמוך אצל לאוהביו העושין מאהבה ששכרם יותר גדול הוא אומר לאלפים

"לאוהביו" - אלו העושין מאהבה

"ולשומרי מצותיו" - אלו העושין מיראה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומשלם לשנאיו אל פניו" - בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היום לעשותם" - ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם חסלת פרשת ואתחנן

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה עקב תשמעון" - אם המצות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון "ושמר ה' וגו'" - ישמור לך הבטחתו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שגר אלפיך" - ולדי בקרך שהנקבה משגרת ממעיה "ועשתרות צאנך" - מנחם פי' (תהלים כב) אבירי בשן מבחר הצאן כמו (בראשית יד) עשתרות קרנים לשון חוזק ואונקלוס תרגם ועדרי ענך (חולין פד) ורבותינו אמרו למה נקרא שמם עשתרות שמעשרות את בעליהן

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקר" - שאינו מוליד

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תאמר בלבבך" - על כרחך לשון דילמא הוא שמא תאמר בלבבך מפני שהם רבים לא אוכל להורישם אל תאמר כן לא תירא מהם ולא יתכן לפרשו בא' משאר לשונות של כי שיפול עליו שוב לא תירא מהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המסות" - נסיונות

"והאותות" - כגון (שמות ד) ויהי לנחש (שם) והיו לדם ביבשת

"והמופתים" - המכות המופלאות

"והיד החזקה" - זה הדבר

"והזרוע הנטויה" - זה החרב של מכת בכורות

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הצרעה" - (סוטה לו) מין שרץ העוף שהיתה זורקת בהם מרה ומסרסתן ומסמאה את עיניהם בכל מקום שהיו נסתרים שם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פן תרבה עליך חית השדה" - והלא אם עושין רצונו של מקום אין מתיראין מן החיה שנאמר (איוב ה) וחית השדה השלמה לך אלא גלוי היה לפניו שעתידין לחטוא

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמם" - נקוד קמ"ץ כולו לפי שאין מ"ם אחרונה מן היסוד והרי הוא כמו והם אותם אבל (ישעיהו כח) והמם גלגל עגלתו כולו יסוד לפיכך חציו קמ"ץ וחציו פת"ח כשאר פעל של שלש אותיות