רש"י על במדבר לה


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומגרש" - ריוח מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות לנוי לעיר ואין רשאין לבנות שם בית ולא לנטוע כרם ולא לזרוע זריעה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולכל חיתם" - לכל צרכיהם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלף אמה סביב" - (עירובין כא) ואחריו הוא אומר אלפים באמה הא כיצד אלפים הוא נותן להם סביב ומהם אלף הפנימים למגרש והחיצונים לשדות וכרמים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקריתם" - אין הקרייה אלא לשון הזמנה וכן הוא אומר (בראשית כז) כי הקרה ה' אלהיך לפני

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגאל" - מפני גואל הדם שהוא קרוב לנרצח

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שש ערי מקלט" - (מכות ט) מגיד שאע"פ שהבדיל משה בחייו ג' ערים בעבר הירדן לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושוע בארץ כנען (ספרי)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את שלש הערים וגו'" - (מכות שם) אף ע"פ שבארץ כנען ט' שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי השוה מנין ערי מקלט שלהם משום דבגלעד נפישי רוצחים דכתיב (הושע ו) גלעד קרית פועלי און עקובה מדם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואם בכלי ברזל הכהו" - אין זה מדבר בהורג בשוגג הסמוך לו אלא בהורג במזיד ובא ללמד שההורג בכל דבר צריך שיהא בו שיעור כדי להמית שנאמר בכולם אשר ימות בו דמתרגמינן דהיא כמסת די ימות בה חוץ מן הברזל שגלוי וידוע לפני הקב"ה שהברזל ממית בכל שהוא אפי' מחט לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור לכתוב בו אשר ימות בו וא"ת בהורג בשוגג הכתוב מדבר הרי הוא אומר למטה או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות וגו' למד על האמורים למעלה שבהורג במזיד הכתוב מדבר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באבן יד" - (ספרי) שיש בה מלא יד

"אשר ימות בה" - שיש בה שיעור להמית כתרגומו לפי שנאמר (שמות כא) והכה איש את רעהו באבן ולא נתן בה שיעור יכול כל שהוא לכך נא' אשר ימות בה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"או בכלי עץ יד" - לפי שנאמר (שמות כא) וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט יכול כל שהוא לכך נאמר בעץ אשר ימות בו שיהא בו שיעור כדי להמית

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בפגעו בו" - אפי' בתוך ערי מקלט

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בצדיה" - כתרגומו בכמנא

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בפתע" - באונס ותרגומו בתכיף שהיה סמוך לו ולא היה לו שהות להזהר עליו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"או בכל אבן אשר ימות בה כח" - הכהו

"בלא ראות" - שלא ראהו

"ויפל עליו" - (מכות יא) מכאן אמרו ההורג דרך ירידה גולה דרך עלייה אינו גולה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד מות הכהן הגדול" - שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול ד"א לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו

"אשר משח אותו בשמן הקדש" - לפי פשוטו מן המקראות הקצרים הוא שלא פירש מי משחו אלא כמו אשר משחו המושח אותו בשמן הקדש ורבותינו דרשוהו במסכת מכות לראיית דבר ללמד שאם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומנו אחר תחתיו ולאחר מכאן נגמר דינו חוזר במיתתו של שני שנא' אשר משח אותו וכי הוא משחו לכהן או הכהן משח אותו אלא להביא את הנמשח בימיו שמחזירו במיתתו (מכות יב)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין לו דם" - (מכות ז) הרי הוא כהורג את המת שאין לו דם

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בכל מושבתיכם" - למד שתהא סנהדרין קטנה נוהגת בחוצה לארץ כל זמן שנוהגת בארץ ישראל

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל מכה נפש וגו'" - הבא להרגו על שהכה את הנפש

"לפי עדים ירצח" - שיעידו שבמזיד ובהתראה הרגו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תקחו כפר" - (כתובות לז) לא יפטר בממון

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו" - למי שנס אל עיר מקלטו שהרג בשוגג אינו נפטר מגלות בממון ליתן כופר לשוב לשבת בארץ בטרם ימות הכהן

"לנוס" - כמו לנס (בשו"א ובקמ"ץ) כמו (מיכה ב) שובי מלחמה ששבו מן המלחמה וכן (צפניה ג) נוגי ממועד וכן (יהושע ה) כי מולים היו כאשר תאמר שוב על מי ששב כבר ומול על מי שמל כבר כן תאמר לנוס על מי שנס כבר וקורהו נוס כלומר מוברח וא"ת לנוס לברוח ותפרשהו לא תקחו כופר למי שיש לו לברוח לפטרו מן הגלות לא ידעתי היאך יאמר לשוב לשבת בארץ הרי עדיין לא נס ומהיכן ישוב

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תחניפו" - ולא תרשיעו כתרגומו ולא תחייבון

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר אני שכן בתוכה" - שלא תשכינו אותי בטומאתה

"כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל" - אף בזמן שהם טמאים שכינה (שרויה) ביניהם