רש"י על במדבר לב ח

<< רש"י על במדבר • פרק לב
ג • ו • ז • ח • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כד • כה • כח • לב • לו • לח • לט • מא • מב • 


"מקדש ברנע" - כך שמה ושני קדש היו