רש"י על במדבר יא ה

<< רש"י על במדבר • פרק יא >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אשר נאכל במצרים חנם" - א"ת שמצריים נותנים להם דגים חנם והלא כבר נאמר (שמות ה) ותבן לא ינתן לכם אם תבן לא היו נותנין להם חנם דגים היו נותנין להם חנם ומהו אומר חנם חנם מן המצות (ספרי)

"את הקשאים" - אמר ר' שמעון מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו מפני שהן קשים למניקות אומרים לאשה אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק משל למלך וכו' כדאיתא בספרי

"הקשאים" - הם קוקומברו"ש בלע"ז

"אבטחים" - בורק"ש

"החציר" - כרישין פוריל"ש ותרגומו ית בוציניא וכו'