רש"י על אסתר י


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרוב אחיו" - ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו

"לכל זרעו" - מוסב על עמו לכל זרע עמו חסלת מגלת אסתר