פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מימינו בכסף שתינו" - שהיו יראים לשאוב מים מן הנהר מפני האויבים והיינו קונים מהם בכסף

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על צוארנו נרדפנו" - בעול עבודה קשה

"יגענו" - לאסוף ממון ונכסים

"ולא הונח לנו" - יגיענו בידינו כי האויבים גובים וחוטפים הכל במסים וגולגליות וארנוניות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצרים נתנו יד" - דרך אדם הנופל ורוצה לעמוד מושיט יד למי שאצלו לעזור לו ואף כאן למצרים הושטנו יד שיעזרונו

"ולאשור" - שישבעונו בלחמם

"נתנו" - כמו נתננו דגשות הנו"ן משמשת במקום נו"ן שנייה וכן (דברי הימים א כט) כי ממך הכל ומידך נתנו לך וכן (בראשית לד) ונתנו את בנותינו לכם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בנפשנו נביא לחמנו" - בסכנת נפשנו היינו מסוכנים כשהיינו מביאי' מזנותינו מן השדה מפני חרב המדבר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכמרו" - נתחממו וכן (שם מג) כי נכמרו רחמיו ובלשון גמרא יש הרבה על הכומר של ענבים מכמר בישרא "זלעפת רעב" - כמו (תהלים יא) ורוח זלעפות לשון שריפה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טחון נשאו" - כשהיו האויבים מוליכין אותם בקולרין היו נותנים על כתפיהם ריחיים ומשאות כדי לייגעם וכן בעץ כשלו כשל כחם ולשון כשלון נופל בתשות כח כמו שנאמר בעזרא (נחמיה ב) ויאמר יהודה כשל כח הסבל וכן (לעיל א) הכשיל כחי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על זה היה דוה לבנו וגו'" - על המפורש במקרא של אחריו על ששמם הר ציון ושועלים הלכו בו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה ה'" - ידענו כי לעולם תשב והואיל וכן הוא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה לנצח תשכחנו" - הלא נשבעת לנו בך כשם שאתה קיים כך שבועתך קיימת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אם מאוס מאסתנו" - בשביל שחטאנו לא היה לך להרבות קצף עד מאד כאשר קצפת

"השיבנו ה'" (כא) - מפני שמסיים בדברי תוכחה הוצרך לכפול מקרא שלפניו פעם אחרת וכן ישעיהו ותרי עשר וקוהלת