רש"י על איוב כט


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יתנני כירחי קדם" - כימים קדמונים שהייתי בגדולתי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהלו נרו" - לשון אור ושמחה "לאורו" - הייתי הולך בכל חשך וצרה שהיתה באה לעולם לי היה אור

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בימי חרפי" - בימי קדמותי לשון ארמי הוא חרפי ואפלי "בסוד אלוה עלי אהלי" - כשהיו כשרי הדור באים לאהלי להווסד בדברי הקב"ה בתורה ובגדר סייג לשעה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נערי" - משרתי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הליכי" - רגלי

"בחמה" - כמו בחמאה

"וצור יצוק עמדי פלגי שמן" - כלומר נחת רוח וכל תאות לב הנוחים כנחלי שמן

"יצוק" - כמו ויצקת

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרת" - תקרה גבוה מוכנת ככסא לשבת לזקני העיר "ברחוב וגו'" - וכאשר ברחוב הייתי מכין מושבי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראוני נערים" - רואים אותי ונחבאים וישישים עמדו מפני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שרים עצרו במילים" - ומצפים שאפתח אני תחלה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אזן" - אשר שמעה מלתי ותאשרני "ועין ראתה" - בכל מקום בגודלי וכושר מידתי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברכת אובד" - אדם מת בעונו ונטרד

"עלי תבא" - כי הייתי זן את בניו ואת אשתו ורבותינו אמרו שהיה גוזל שדה יתומים ומשביחה ומחזירה להם ופשטיה דקרא אינו נראה כך שאין קרוי אובד אלא דבר שהוא עצמו אובד כמו ככלי אובד (תהלים לא) וכן תעיתי כשה אובד (שם קיט) צאן אובדות (ירמיהו כ)

"ולב אלמנה ארנין" - שהיה מטיל שמו על אלמנות לאמר קרובתי היא או אני אשיאנה כדי שיקפצו עליה תובעים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדק לבשתי וילבשני" - רדפתי אחרי הצדק והוא נמצא לי כמעיל וצניף שהם תכשיטים נאים כן היה משפטי נאה וטהור

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואומר עם קני אגוע" - בשביל כושר מדתי הייתי אומר בלבי כשאמות יהיה קני וביתי נכון עמי "וכחול ארבה ימים" - עוף ושמו חול ולא נקנסה עליו מיתה שלא טעם מעץ הדעת ולבסוף אלף שנה מתחד' וחוזר לנערותו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שרשי פתוח וגו'" - כל זה הייתי אומר בלבי שלא יבש שרשי ולא ימות קצירי כמו ועשה קציר (לעיל יד) והן יונקות ענפים רכים של אילן ואמרתי שכבודי יתחדש

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמדי" - תמיד "וקשתי" - ואיתני תחליף תמיד לטובה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לי שמעו ויחלו" - השומעים דברי היו מיחלים שיתקיימו והיו מתקיימות כי מסורת חכמה היה בידי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תטוף מלתי" - ל' נבואה וכן לא תטיף על בית ישחק (עמוס ז) כלומר כנבואה היה דברי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למלקוש" - לזמן ארוך היו מדברים כי רוב שעותיהם שתיקה שהיו תאיבים לשמוע דברי

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יאמינו" - שאני משחק עמהם מפני חשיבותי "ואור פני לא יפילון" - היו יראים להתקרב אלי ולהגיס לבם בי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבחר דרכם" - כל דרכיהם ועצתם אני הייתי בוחר להם שהיו שואלים לי איזה דרך נלך ומה נעשה

"ואשב ראש" - אם היו מסובים אני הייתי מסב בראש המסובים