רש"י על איוב כט


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי יתנני כירחי קדם" - כימים קדמונים שהייתי בגדולתי

"בהלו נרו" - לשון אור ושמחה

"לאורו" - הייתי הולך בכל חשך וצרה שהיתה באה לעולם לי היה אור

"בימי חרפי" - בימי קדמותי לשון ארמי הוא חרפי ואפלי

"בסוד אלוה עלי אהלי" - כשהיו כשרי הדור באים לאהלי להווסד בדברי הקב"ה בתורה ובגדר סייג לשעה

"נערי" - משרתי

"הליכי" - רגלי

"בחמה" - כמו בחמאה

"וצור יצוק עמדי פלגי שמן" - כלומר נחת רוח וכל תאות לב הנוחים כנחלי שמן

"יצוק" - כמו ויצקת

"קרת" - תקרה גבוה מוכנת ככסא לשבת לזקני העיר

"ברחוב וגו'" - וכאשר ברחוב הייתי מכין מושבי

"ראוני נערים" - רואים אותי ונחבאים וישישים עמדו מפני

"שרים עצרו במילים" - ומצפים שאפתח אני תחלה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אזן" - אשר שמעה מלתי ותאשרני

"ועין ראתה" - בכל מקום בגודלי וכושר מידתי

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברכת אובד" - אדם מת בעונו ונטרד

"עלי תבא" - כי הייתי זן את בניו ואת אשתו ורבותינו אמרו שהיה גוזל שדה יתומים ומשביחה ומחזירה להם ופשטיה דקרא אינו נראה כך שאין קרוי אובד אלא דבר שהוא עצמו אובד כמו ככלי אובד (תהלים לא) וכן תעיתי כשה אובד (שם קיט) צאן אובדות (ירמיהו כ)

"ולב אלמנה ארנין" - שהיה מטיל שמו על אלמנות לאמר קרובתי היא או אני אשיאנה כדי שיקפצו עליה תובעים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צדק לבשתי וילבשני" - רדפתי אחרי הצדק והוא נמצא לי כמעיל וצניף שהם תכשיטים נאים כן היה משפטי נאה וטהור

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואומר עם קני אגוע" - בשביל כושר מדתי הייתי אומר בלבי כשאמות יהיה קני וביתי נכון עמי

"וכחול ארבה ימים" - עוף ושמו חול ולא נקנסה עליו מיתה שלא טעם מעץ הדעת ולבסוף אלף שנה מתחד' וחוזר לנערותו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שרשי פתוח וגו'" - כל זה הייתי אומר בלבי שלא יבש שרשי ולא ימות קצירי כמו ועשה קציר (לעיל יד) והן יונקות ענפים רכים של אילן ואמרתי שכבודי יתחדש

"עמדי" - תמיד

"וקשתי" - ואיתני תחליף תמיד לטובה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לי שמעו ויחלו" - השומעים דברי היו מיחלים שיתקיימו והיו מתקיימות כי מסורת חכמה היה בידי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תטוף מלתי" - ל' נבואה וכן לא תטיף על בית ישחק (עמוס ז) כלומר כנבואה היה דברי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למלקוש" - לזמן ארוך היו מדברים כי רוב שעותיהם שתיקה שהיו תאיבים לשמוע דברי

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יאמינו" - שאני משחק עמהם מפני חשיבותי

"ואור פני לא יפילון" - היו יראים להתקרב אלי ולהגיס לבם בי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבחר דרכם" - כל דרכיהם ועצתם אני הייתי בוחר להם שהיו שואלים לי איזה דרך נלך ומה נעשה

"ואשב ראש" - אם היו מסובים אני הייתי מסב בראש המסובים