רמב"ן על שמות יא א

"ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד" - בעמדו לפני פרעה נאמר לו זה שהרי משיצא מלפניו לא הוסיף ראות פניו לשון רש"י וכן אמרו רבותינו (שמו"ר יח א) קפץ עליו האלהים כביכול נכנס בפלטין של פרעה בשביל משה שאמר לא אוסיף עוד ראות פניך שלא ימצא בדאי ואתה מוצא שלא דבר הקב"ה עם משה בביתו של פרעה אלא אותה שעה מנין כצאתי את העיר וגו' (לעיל ט כט) ועכשיו קפץ הקב"ה ודבר עם משה שנאמר עוד נגע אחד וגו' והנה גם בזה קיצר בסיפורים כי ה' אמר לו עוד נגע אחד אביא על פרעה והודיעו הנגע ההוא ואמר לו כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים וכל ענין הפרשה ההיא (פסוקים ד-ח) אבל לא רצה הכתוב להאריך באמירה שאמר השם למשה כי די במה שספר משה לפרעה כה אמר ה' כמו שפירשתי בארבה (לעיל י ב) ובאו כענין הזה פרשיות רבות בתורה ובסדר הזה פרשת קדש לי כל בכור תקצר בדבור הקב"ה למשה (לעיל יג ב) ותאריך במאמר משה אל העם זכור את היום הזה (שם ג) וגמר הפרשה כולה והם דברי השם אל משה שאמרם לישראל בו בלשון שנצטוה ואמר (בפסוק ב) דבר נא באזני העם בצאתך מלפני פרעה