רמב"ן על ויקרא כז א

<< | רמב"ן על ויקראפרק כ"ז • פסוק א' | >>
א • ב • כו • כז • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וידבר ה' אל משה לאמר וגו' איש כי יפלא" - גם זו הפרשה דבוקה שהיתה בהר סיני מחוברת אל התוכחות כי היא במשפטי היובל כמו שהזכיר במקדיש שדה מקנה (להלן פסוקים כג-כד) ושדה אחוזה (שם יז יח) אלא שכלל משפטי כל הנודרים בפרשה אחת ולכך אמר בסוף (פסוק לד) אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני על כל הנאמרות למעלה כי מכאן ואילך ידבר במצות אהל מועד