רמב"ן על ויקרא טז כז

רמב"ן על ויקרא • פרק טז
א • ב • ג • ד • ח • יח • כא • כג • כז • כט • לב • לד • 


"יוציא אל מחוץ למחנה" - יוציא אהרן הנזכר (בפסוקים כגכה) בצווי על דעת ר"א והנכון יוציא המוציא וכן ושרפו השורפים ואמר הכתוב "ושרפו" בלשון רבים ללמד שאם נתעסקו רבים בשריפה אחד מביא את האור ואחד מסדר עצי המערכה ואחד מבעיר את האש לא יטמאו בגדים אלא המצית את האור בפרים עצמם משיציתנו ברובו ולכך חזר ואמר בלשון יחיד "והשורף אותם"