רמב"ן על דברים לא ט

רמב"ן על דברים • פרק לא
א • ב • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כו • 


"ויכתב משה את התורה הזאת" - מתחלת בראשית עד לעיני כל ישראל ואע"פ שבכאן (פסוק יא) כתוב תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל והוא רומז לספר הזה של אלה הדברים על דעת רבותינו (סוטה מא) אבל בזה חזר ובאר (פסוק כד) ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם וזה יכלול כל התורה כולה