רמב"ן על דברים כו יח

<< רמב"ן על דברים • פרק כו >>
ב • ג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"ואמר וה' האמירך היום" - כי היום הזה לכם כיום סיני והשם רומם וגדל אתכם בקבול התורה שתהיו לו לעם סגולה מכל העמים ולשמר כל מצותיו כי לכם לבדכם יתן תורתו ויצוה אתכם בכל המצות הרצויות לפניו לא לעם אחר כענין שכתוב (תהלים קמז יט כ) מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי