רמב"ן על דברים ז יג

<< רמב"ן על דברים • פרק ז
ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • כב • כג • כד • כה • כו • 


"וטעם ואהבך" - כאשר תעשה המשפטים לאהבת השם גם הוא יאהב אותך ויתכן שיהיה "ואהבך" יוצא שמחבב אותך למשפחות הנשפטים ולא ישנאוך עליהם וברכך שלא תאונה אליך רעה בעבור המשפט והרבך שלא תמעט באבדן העוברים אפילו יהיו רבים אובדים כאנשי עיר הנדחת