רמב"ן על בראשית מד כא

| רמב"ן על בראשיתפרק מ"ד • פסוק כ"א | >>
א • ה • י • יח • יט • כא • כב • כד • כז • כט • לב • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ואשימה עיני עליו" - אמר רבי אברהם הטעם שאראה אותו ולא מצאתי בכתוב שימת עין על הראיה בלבד ושמתי עיני עליהם לטובה (ירמיהו כד ו) קחנו ועינך שים עליו ואל תעש לו מאומה רע (שם לט יב) כי לא צוה אותו שיראנו אחר שיקחנו אלא שישמור אותו ויטיב לו אבל נדר להם יוסף לחמול עליו ולשמרו ואם לא נזכר בפירוש כאשר יקצר שם בכל הדברים האלה אשר ספר יהודה בפניו ולא הזכיר מאסר שמעון ועלילת מרגלים אתם דרך מוסר או אימת מלכות