רמב"ן על בראשית יא לא

רמב"ן על בראשית • פרק יא >>
ב • כח • לא • לב • 


"ויצאו אתם מאור כשדים" - בעבור כי אברם נכבד מאביו וההולכים בעצתו ובעבורו ילכו אמר הכתוב ויצאו אתם ואף על פי שאמר "ויקח תרח" אבל לוט ושרי בעבור אברם הלכו אתם כי גם אחרי שנפרד אברם מאביו הלכו אתו