רמב"ן על במדבר ח ה

<< רמב"ן על במדבר • פרק ח
ב • ג • ד • ה • כד • כה • 


אחר שנמנו הבכורות ולוים, ונצטווה לוים בעבודתם ומשמרתם, ונתן להם העגלות, השלים מצות הכהנים במנורה, ובא לצוות במצות הלוים שיתחילו לעבוד, והוצרך לטהר אותם ולכפר עליהם, וזה טעם הסמך הפרשה הזו לכאן