רלב"ג על נחמיה ח


פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויקראו בספר בתורת האלהים וגו' – רוצה לומר שהלוים קראו בספר, בתורת האלהים: דבר מפורש. כי תרגמוהו להם הכונה אשר בעבורה אמרה התורה זה. ויבינו אותם בצורת הקריאה בתורה, שתסכים אל המכוון בה. וזה היה כשינוחו בקריאתם במקומות שהוא סוף באופן מה, ולא ינוחו במה שהוא אמצע.

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

...רוצה לומר, להיות לב כל הבאים שם טוב עם השם, ולקרא יום ביום בספר תורת האלוהים, וידמה שכן עשו בימי יהושע בן נון, לקרות גם כן בספר תורת האלוהים, או שיהיה שם אמרו, כי לא עשו כן לעשות הסוכות ולב כולם לה' ...