רי"ף שבת מהדורת ש"ס ווילנא דף ד ע"א

עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף מסכת שבת - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא

הלכות רב אלפסעריכה

גמ'עריכה

הא סמוך למנחה, אסיקנא דסמוך למנחה גדולה הוא, ואפילו בתספורת דידן, ולכתחילה אמאי לא? גזירה שמא ישבר הזוג. ולא למרחץ אפילו להזיע בעלמא, ולכתחילה אמאי לא? גזירה שמא יתעלפה. ולא לבורסקי ואפילו לעיוני בעלמא, ולכתחילה אמאי לא? גזירה שמא יראה הפסד בזביניה ויטרד. ולא לאכול אפילו בסעודה קטנה, ולכתחילה אמאי לא? דילמא ממשכא ליה סעודתא. ולא לדין אפילו בגמר דין, ולכתחילה אמאי לא? דילמא חזי טענתא וסתר דינא.

מאימתי התחלת תספורת? אמר ר' אבין: משיניח מעפורת של ספרין על ברכיו. ומאימתי התחלת מרחץ? אמר ר' אבין: משיעביר מעפרתו ממנו. ומאימתי התחלת בורסקי? אמר ר' אבין: משיקשור בין כתפיו. ומאימתי התחלת אכילה? רב אמר: משיטול ידיו, ורבי יוחנן אמר: משיתיר חגורו, ולא פליגי, הא לן והא להו. אמר זעירי: הני חברין בבלאי, למאן דאמר תפילת ערבית רשות, כיון דשרא ליה המייניה לא מטרחינן ליה, ולמאן דאמר חובה, מטרחינן ליה. והא תפילת המנחה דלכולי עלמא חובה היא ותנן: אם התחילו אין מפסיקין, ואמר ר' חנינא: משהתיר חגורו? התם לא שכיח שכרות, הכא שכיח שכרות. אי נמי מנחה, כיון דקביע לה זימנא מירתת ולא אתי למיפשע; ערבית, כיון דכולי ליליא זמן תפילה היא, לא אתי למירתת ואתי למיפשע. והאידנא נהוג עלמא בתפילת ערבית מנהג חובה, ואף על גב דשרא המייניה מטרחינן ליה.

רבה בר רב הונא רמי פזמקיה ומצלי, אמר: "הכון לקראת אלהיך ישראל". רבא כי איכא ריתחא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי, אמר: כעבדא קמי מאריה, כי ליכא ריתחא, מציין נפשיה. אמר רב אשי: חזינא ליה לרב כהנא, כי איכא ריתחא בעלמא פכר ידיה ומצלי, אמר: כעבדא קמי מריה. כי ליכא ריתחא, מציין נפשיה ומצלי, אמר: "הכון לקראת אלהיך ישראל". רבא אשכחיה לרב המנונא דקא מאריך בצלותא, אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה? והוא סבר, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא וקא גריס, מטא זמן תפילה

רש"י (ליקוטים)עריכה

רבינו נסיםעריכה