רי"ף על הש"ס/שבועות/דף כו עמוד ב

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

לך שכרך וכן הלכתא א"ר ירמיה שלחו מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אומן אומר שתים קצצת לי והוא אומר אחת מי

 

רבנו ניסים (הר"ן)