רי"ף מגילה מהדורת ש"ס ווילנא דף ב ע"ב

עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף מגילה - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא 

הלכות רב אלפסעריכה

ואמר רבי יהושע בן לוי: כרך שאין בו עשרה בטלנין נידון ככפר, ואף על גב דאתו מעלמא. וכרך שהיה מוקף בימי יהושע, אף על פי שאין לו עכשיו קורין בחמשה עשר, דתניא, ר' אליעזר אומר: "אשר לא חומה", אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן.

(מגילה ג, א) "משפחה ומשפחה" למה לי? אמר רבי יוסי בר חנינא: להביא משפחות כהונה ולויה שמבטלין מעבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. תניא נמי הכי: כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדן כולן מבטלין מעבודתם ובאין לשמוע מקרא מגילה, מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה. (מגילה ג, ב) אמר רבא: פשיטא לי עבודה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיף, מדר' יוסי בר חנינא. תלמוד תורה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיף, מדסמכו של בית רבי. תלמוד תורה ומת מצוה מת מצוה עדיף, מדתניא: מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. עבודה ומת מצוה מת מצוה עדיף, מ"ולאחותו". מת מצוה ומקרי מגילה מאי? בתר דבעיא הדר פשטה, מת מצוה עדיף, דאמר מר: גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.

(מגילה ד, א) אמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. ואמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר: "אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי". ואמר רבי יהושע בן לוי: פורים שחל להיות בשבת, פירוש: [נ"ב: גירסת אלפס ישן: יום י"ד לעיירות או] יום חמשה עשר לבני כרכים שחל להיות בשבת, שואלין ודורשין בעניינו של יום, דתניא: משה תקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. אבל מגילה בשבת לא קרינן, מאי טעמא? אמר רבה: הכל חייבין במקרא מגילה ואין הכל בקיאין במקרא מגילה, גזרה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ד' אמות ברשות הרבים, והינו טעמא דלולב והינו טעמא דשופר.

גרסינן במסכת סוכה (סוכה מג, א): מפני מה אין לולב דוחה את השבת ביום טוב ראשון? והלא מצוה מן התורה ואפילו בגבולין. ואוקימנא משום דלא ידעינן בקבועא דירחא ומספיקא לא דחינן שבת, והיינו טעמא דשופר


רבינו נסים עריכה